Có 1 kết quả:

xué ér bù yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

study tirelessly (idiom, from Analects)