Có 1 kết quả:

xué ér yōu zé shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

one who is successful in one's studies, can become an official (idiom)