Có 1 kết quả:

hái zi qì ㄏㄞˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) boyish
(2) childish