Có 1 kết quả:

hái zi qì

1/1

hái zi qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) boyish
(2) childish