Có 1 kết quả:

hái tóng

1/1

hái tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

child

Một số bài thơ có sử dụng