Có 1 kết quả:

Sūn Shān

1/1

Sūn Shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Sun Shan, Song Dynasty joker and talented scholar

Một số bài thơ có sử dụng