Có 1 kết quả:

fū huà chǎng

1/1

fū huà chǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incubator
(2) hatchery (for poultry etc)