Có 1 kết quả:

fū huà qī

1/1

fū huà qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incubation period
(2) time for sth to develop