Có 1 kết quả:

fū luǎn

1/1

fū luǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hatch
(2) to brood