Có 1 kết quả:

fū dàn

1/1

fū dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to incubate