Có 1 kết quả:

xué

1/1

xué

phồn thể

Từ điển phổ thông

học hành

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Hiểu, lĩnh hội. ◇Thư Kinh 書經: “Học vu cổ huấn nãi hữu hoạch” 學于古訓乃有獲 (Thuyết mệnh hạ 說命下) Thông hiểu những lời răn dạy của người xưa thì thì tiếp thu được (đạo lí).
2. (Động) Nghiên cứu, học tập. ◎Như: “học kĩ thuật” 學技術 học kĩ thuật, “học nhi bất yếm” 學而不厭 học hỏi không chán.
3. (Động) Bắt chước, mô phỏng. ◎Như: “học kê khiếu” 學雞叫 bắt chước tiếng gà gáy.
4. (Danh) Trường học. ◎Như: “tiểu học” 小學, “trung học” 中學, “đại học” 大學.
5. (Danh) Môn, ngành. ◎Như: “khoa học” 科學.
6. (Danh) Nhà Phật chia ra hai hạng: (1) “Hữu học” 有學 hạng còn phải học mới biết. (2) “Vô học” 無學 hạng không cần phải học cũng biết.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Học, học tập: 學文化 Học văn hoá; 幼不學,老何爲? Nhỏ mà không học thì đến lúc già còn làm gì được? (Tam tự kinh);
② Noi theo, phỏng theo, bắt chước: 學雞叫 Bắt chước gà gáy;
③ Học thức: 博學多能 Học rộng tài cao;
④ Môn học: 醫學 Y học;
⑤ Trường học: 上學 Đi học, vào trường.

Từ điển Trung-Anh

(1) to learn
(2) to study
(3) to imitate
(4) science
(5) -ology

Từ ghép 880

Ā hēng Gōng yè Dà xué 阿亨工業大學Ā hēng Kē jì Dà xué 阿亨科技大學Ā kǎ dí yà Dà xué 阿卡迪亞大學Ā kěn sè Dà xué 阿肯色大學Ā lā sī jiā Dà xué 阿拉斯加大學Āī jí gǔ wù xué 埃及古物學Āī jí gǔ wù xué zhě 埃及古物學者Ān huī Dà xué 安徽大學Àò dà lì yà Guó lì Dà xué 澳大利亞國立大學Bā lí Dà xué 巴黎大學Bā yī lán Dà xué 巴伊蘭大學bàn rì zhì xué xiào 半日制學校bàn xué 辦學bǎo xué 飽學bào gào wén xué 報告文學Běi fāng Mín zú Dà xué 北方民族大學Běi jīng Dà xué 北京大學Běi jīng Gōng yè Dà xué 北京工業大學Běi jīng Háng kōng Háng tiān Dà xué 北京航空航天大學Běi jīng Kē jì Dà xué 北京科技大學Běi jīng Lǐ gōng Dà xué 北京理工大學Běi jīng Lín yè Dà xué 北京林業大學Běi jīng Shī fàn Dà xué 北京師範大學Běi jīng Wài guó yǔ Dà xué 北京外國語大學Běi jīng Yǔ yán Dà xué 北京語言大學Běi jīng Zhōng yī yào Dà xué 北京中醫藥大學bǐ jiào wén xué 比較文學biàn fēn xué 變分學biǎo guān yí chuán xué 表觀遺傳學Bīn xī fǎ ní yà Dà xué 賓夕法尼亞大學bìng dú xué 病毒學bìng dú xué jiā 病毒學家bìng lǐ xué 病理學bìng lǐ xué jiā 病理學家bìng yīn xué 病因學bō dòng lì xué 波動力學Bō ēn Dà xué 波恩大學Bō shì dùn Dà xué 波士頓大學Bó lā tú zhé xué 柏拉圖哲學Bó lín Gōng yè Dà xué 柏林工業大學bó shì xué wèi 博士學位bó xué 博學bó xué duō cái 博學多才bù kuì xià xué 不愧下學Bù lǎng Dà xué 布朗大學bù xué wú shù 不學無術cái liào kē xué 材料科學cái liào xué 材料學cái shū xué qiǎn 才疏學淺cái xué 才學Cháng ān Dà xué 長安大學Chéng dū Tǐ yù Dà xué 成都體育大學chǐ è jiǎo zhèng xué 齒顎矯正學Chóng qìng Dà xué 重慶大學chū jí xiǎo xué 初級小學chū jí zhōng xué 初級中學chū xué zhě 初學者chuán rǎn bìng xué 傳染病學chún cuì shù xué 純粹數學chuò xué 輟學cí diǎn xué 詞典學cí huì xué 詞彙學cí shū xué 辭書學cūn xué 村學Dá ěr wén xué shuō 達爾文學說Dá ěr wén xué tú 達爾文學徒dà dì cè liáng xué 大地測量學Dà lián Lǐ gōng Dà xué 大連理工大學Dà lián Wài guó yǔ Dà xué 大連外國語大學dà xué 大學dà xué běn kē 大學本科dà xué bù 大學部dà xué chéng 大學城dà xué shēng 大學生Dà xué Xué kē Néng lì Cè yàn 大學學科能力測驗dà xué yù kē 大學預科dà zhōng xué sheng 大中學生dài shù jǐ hé xué 代數幾何學dài shù xué 代數學dài shù xué jī běn dìng lǐ 代數學基本定理dài xué jīn 貸學金dào shān xué hǎi 道山學海dào xué 道學dì céng xué 地層學dì lǐ xué 地理學dì lǐ xué jiā 地理學家dì qiú huà xué 地球化學dì qiú kē xué 地球科學dì qiú wù lǐ xué 地球物理學dì yuán zhèng zhì xué 地緣政治學dì zhèn xué 地震學dì zhèn xué jiā 地震學家dì zhì xué 地質學dì zhì xué jiā 地質學家diàn cí xué 電磁學diàn huà xué 電化學Diàn jī jí Diàn zǐ xué Gōng chéng shī Lián hé huì 電機及電子學工程師聯合會diàn xué 電學Diàn zǐ Kē jì Dà xué 電子科技大學diàn zǐ xué 電子學diàn zǐ xué xì 電子學系Dōng běi Dà xué 東北大學Dōng hǎi Dà xué 東海大學Dōng jīng Dà xué 東京大學Dōng jīng Dì guó Dà xué 東京帝國大學Dōng nán Dà xué 東南大學Dōng wú Dà xué 東吳大學dòng lì xué 動力學dòng wù xué 動物學dū xué 督學dú lǐ xué 毒理學dǔ xìn hào xué 篤信好學dǔ xué 篤學Duì wài Jīng jì Mào yì Dà xué 對外經濟貿易大學duō xué kē 多學科fā yù shēng wù xué 發育生物學fǎ xué 法學fǎ xué bó shì 法學博士fǎ xué jiā 法學家fǎ xué shì 法學士fǎ xué yuàn 法學院fǎ yī xué 法醫學fǎn kē xué 反科學fàn zuì xué 犯罪學fāng fǎ xué 方法學fǎng shēng xué 仿生學fǎng shī qiú xué 訪師求學fàng shè xué 放射學fàng xué 放學fàng xué hòu 放學後Fēi lǜ bīn Dà xué 菲律賓大學fēi ōu jǐ hé xué 非歐幾何學fēi xiàn xìng guāng xué 非線性光學fēn lèi xué 分類學fēn xī huà xué 分析化學fēn xī xīn lǐ xué 分析心理學fēn xī xué 分析學fēn xíng jǐ hé xué 分形幾何學fēn zǐ shēng wù xué 分子生物學fēn zǐ yī xué 分子醫學fēn zǐ yí chuán xué 分子遺傳學Fó xué 佛學fú hào xué 符號學Fǔ rén Dà xué 輔仁大學Fù dàn Dà xué 復旦大學fù xué 復學gǎi xué 改學gāo děng xué xiào 高等學校gāo fēn zǐ huà xué 高分子化學gāo jí xiǎo xué 高級小學gāo jí zhōng xué 高級中學gāo xué lì 高學歷gāo zhōng xué shēng 高中學生Gē lún bǐ yà Dà xué 哥倫比亞大學Gé léi Shì Jiě pōu xué 格雷氏解剖學Gé lín nài ěr Dà xué 格林奈爾大學gè tǐ jīng jì xué 個體經濟學gōng chéng tú xué 工程圖學gōng chéng xué 工程學gōng dú xué xiào 工讀學校gōng lì xué xiào 公立學校gōng xué 工學gōng xué yuàn 工學院gōng yè dà xué 工業大學gōng yè xué xiào 工業學校gòu cí xué 構詞學gǔ diǎn wén xué 古典文學gǔ jǐ zhuī dòng wù xué 古脊椎動物學gǔ qì hòu xué 古氣候學gǔ shēng wù xué 古生物學gǔ shēng wù xué jiā 古生物學家gǔ wén zì xué 古文字學Guān Dǎo Dà xué 關島大學guān xué 官學guǎn lǐ xué 管理學guǎn lǐ xué yuàn 管理學院guāng huà xué 光化學guāng pǔ xué 光譜學guāng xué 光學guāng xué xiǎn wēi jìng 光學顯微鏡guāng xué yí qì 光學儀器guāng xué zì fú shí bié 光學字符識別Guǎng dōng Hǎi yáng Dà xué 廣東海洋大學Guǎng dōng Kē xué jì shù Zhí yè Xué yuàn 廣東科學技術職業學院Guǎng dōng Wài yǔ Wài mào Dà xué 廣東外語外貿大學Guǎng dōng Yī xué yuàn 廣東醫學院Guǎng zhōu Zhōng yī yào Dà xué 廣州中醫藥大學Guó fáng Kē xué Jì shù Gōng yè Wěi yuán huì 國防科學技術工業委員會Guó jì Shù xué Lián méng 國際數學聯盟Guó jiā Liú xué Jī jīn Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國家留學基金管理委員會Guó lì Shǒu ěr Dà xué 國立首爾大學Guó lì Tái běi Kē jì Dà xué 國立臺北科技大學Guó lì Tái wān Jì shù Dà xué 國立臺灣技術大學Guó lì Xī nán Lián hé Dà xué 國立西南聯合大學guó mín xiǎo xué 國民小學guó mín zhōng xué 國民中學guó xué 國學Hā ěr bīn Gōng yè Dà xué 哈爾濱工業大學Hā fó Dà xué 哈佛大學Hǎi nán Dà xué 海南大學hǎi yáng xué 海洋學Hán dān xué bù 邯鄲學步hán shòu dà xué 函授大學Hàn lín xué shì 翰林學士Hàn xué 漢學hàn xué jiā 漢學家Hàn xué xì 漢學係háng kōng xué 航空學hǎo hǎo xué xí , tiān tiān xiàng shàng 好好學習,天天向上hào xué 好學hào xué jìn hū zhī , lì xíng jìn hū rén , zhī chǐ jìn hū yǒng 好學近乎知,力行近乎仁,知恥近乎勇Hé běi Gōng yè Dà xué 河北工業大學Hé běi Kē jì Dà xué 河北科技大學Hé féi Gōng yè Dà xué 合肥工業大學hé zǐ yī xué 核子醫學Hóng xué 紅學hòu qín xué 後勤學hòu xué 後學Hú nán Dà xué 湖南大學hú zhǎo xué 湖沼學hù lǐ xué 護理學Huá dōng Lǐ gōng Dà xué 華東理工大學Huá dōng Shī fàn Dà xué 華東師範大學Huá nán Lǐ gōng Dà xué 華南理工大學Huá qiáo Dà xué 華僑大學Huá qiáo Zhōng xué 華僑中學Huá wēi Dà xué 華威大學huà xué 化學huà xué bǐ sè fǎ 化學比色法huà xué biàn huà 化學變化huà xué chéng fèn 化學成分huà xué dàn yào 化學彈藥huà xué fǎn yìng 化學反應huà xué fāng chéng shì 化學方程式huà xué fēn xī 化學分析huà xué gōng chéng 化學工程huà xué gōng yè 化學工業huà xué háng dàn 化學航彈huà xué jī guāng qì 化學激光器huà xué jì liàng jì 化學劑量計huà xué jiā 化學家huà xué jiàn 化學鍵huà xué liáo fǎ 化學療法huà xué néng 化學能huà xué pǐn 化學品huà xué shī 化學師huà xué shì 化學式huà xué wǔ qì 化學武器huà xué wǔ qì chǔ bèi 化學武器儲備huà xué wǔ qì fáng hù 化學武器防護huà xué wù 化學物huà xué xì 化學系huà xué xiān wéi 化學纖維huà xué xìn xī sù 化學信息素huà xué xìng 化學性huà xué xìng zhì 化學性質huà xué xū yǎng liàng 化學需氧量huà xué yuán sù 化學元素huà xué zhàn 化學戰huà xué zhàn dòu bù 化學戰斗部huà xué zhàn jì 化學戰劑huà xué zhàn jì jiǎn dú xiāng 化學戰劑檢毒箱huà xué zhì liáo 化學治療huán bǎo kē xué 環保科學hùn dùn xué 混沌學huó dào lǎo , xué dào lǎo 活到老,學到老huó xué huó yòng 活學活用huǒ shān xué 火山學Huò pǔ jīn sī Dà xué 霍普金斯大學Jī dū jiào Kē xué pài 基督教科學派jī fēn xué 積分學jī qì rén xué 機器人學jī yīn xué 基因學Jí lín Dà xué 吉林大學jǐ gǔ shén jīng yī xué 脊骨神經醫學jǐ hé guāng xué 幾何光學jǐ hé tuò pū xué 幾何拓撲學jǐ hé xué 幾何學jì gōng xué xiào 技工學校Jì nán Dà xué 暨南大學jì shù xué xiào 技術學校jì sù xué xiào 寄宿學校jì suàn jī kē xué 計算機科學jì suàn jī kē xué jiā 計算機科學家jì suàn shù xué 計算數學Jiā lì fú ní yà Dà xué 加利福尼亞大學Jiā lì fú ní yà Dà xué Luò shān jī Fēn xiào 加利福尼亞大學洛杉磯分校Jiā mù sī Dà xué 佳木斯大學Jiā yīng Dà xué 嘉應大學jiā zhèng xué 家政學Jiā zhōu Dà xué 加州大學jiǎn xué 儉學jiǎn yàn yī xué 檢驗醫學Jiàn qiáo Dà xué 劍橋大學jiàn zhù xué 建築學Jiāng nán Dà xué 江南大學jiǎng xué 講學jiǎng xué jīn 獎學金jiāo chā xué kē 交叉學科jiāo huàn dài shù xué 交換代數學Jiāo tōng Dà xué 交通大學jiào xué 教學jiào xué dà gāng 教學大綱jiào xué fǎ 教學法jiào xué jī gòu 教學機構jiào xué lóu 教學樓jiào xué xiāng zhǎng 教學相長jiào yù xué 教育學jié jīng xué 結晶學jiě pōu xué 解剖學jiě xī jǐ hé xué 解析幾何學Jīn líng Dà xué 金陵大學jīn shí xué 金石學jīn wén jīng xué 今文經學jìn xué 進學jīng jì xué 經濟學jīng jì xué jiā 經濟學家Jīng jì xué rén 經濟學人jīng jì xué zhě 經濟學者jīng shén bìng xué 精神病學jīng shén xué 精神學jīng shén xué jiā 精神學家jìng lì xué 靜力學jiù xué 就學jiù xué 舊學jūn shì kē xué 軍事科學jūn shì xué 軍事學Kǎ nèi jī Méi lóng Dà xué 卡內基梅隆大學kāi chú xué jí 開除學籍Kāi luó Dà xué 開羅大學kāi xué 開學Kāng nài ěr Dà xué 康奈爾大學kǎo gǔ xué 考古學kǎo gǔ xué jiā 考古學家kē jì dà xué 科技大學kē xué 科學kē xué biān jí 科學編輯Kē xué Fā zhǎn guān 科學發展觀Kē xué Guài rén 科學怪人kē xué guǎn lǐ 科學管理kē xué huàn xiǎng 科學幻想kē xué jì shù 科學技術kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì 科學技術是第一生產力kē xué jì shù xiàn dài huà 科學技術現代化kē xué jiā 科學家kē xué jiè 科學界kē xué pǔ jí 科學普及kē xué shí yàn 科學實驗kē xué shǐ 科學史kē xué yán jiū 科學研究kē xué yù ér 科學育兒kē xué yuàn 科學院kē xué zhī shi 科學知識kē xué zhí zhèng 科學執政kē xué zhòng tián 科學種田kē xué zhǔ yì 科學主義kè kǔ xué xí 刻苦學習kōng qì dòng lì xué 空氣動力學kuà xué kē 跨學科kuài jì xué 會計學kuàng wù xué 礦物學kūn chóng xué 昆蟲學Lā fū bǎo Dà xué 拉夫堡大學Lái dùn Dà xué 萊頓大學Lái sī Dà xué 萊斯大學lán xué 蘭學Lán zhōu Dà xué 蘭州大學Lí màn jǐ hé xué 黎曼幾何學lí sàn shù xué 離散數學lǐ cái xué 理財學lǐ gōng dà xué 理工大學lǐ kē xué shì 理科學士Lǐ xué 理學lǐ xué jiā 理學家lǐ xué shuò shì 理學碩士lǐ zé xué 理則學lì shǐ xué 歷史學lì shǐ xué jiā 歷史學家lì xué 力學lì xué bō 力學波lì xué chuán dì 力學傳遞lì zǐ wù lǐ xué 粒子物理學lián xiǎng xué xí 聯想學習lián xù jiè zhì lì xué 連續介質力學liàng zǐ diàn dòng lì xué 量子電動力學liàng zǐ lì xué 量子力學liàng zǐ sè dòng lì xué 量子色動力學Liáo níng Dà xué 遼寧大學Lín kè píng Dà xué 林克平大學lín xué 林學liú biàn xué 流變學liú tǐ dòng lì xué 流體動力學liú tǐ lì xué 流體力學liú xíng bìng xué 流行病學liú xué 留學liú xué shēng 留學生Lún dūn Dà xué Xué yuàn 倫敦大學學院Lún dūn Dà xué Yà Fēi Xué yuàn 倫敦大學亞非學院lún lǐ xué 倫理學lùn lǐ xué 論理學Luó gé sī Dà xué 羅格斯大學luó ji xué 邏輯學má zuì xué 麻醉學má zuì xué zhě 麻醉學者Mǎ ní lā Dà xué 馬尼拉大學Mǎ wěi shuǐ shī xué táng 馬尾水師學堂Máo Dùn Wén xué jiǎng 茅盾文學獎měi xué 美學mì mǎ xué 密碼學Mì xiē gēn Dà xué 密歇根大學miǎn yì xué 免疫學mín sú xué 民俗學Mín zú Dà xué 民族大學mín zú xué 民族學míng xué 名學míng yù bó shì xué wèi 名譽博士學位míng yù xué wèi 名譽學位mìng lǐ xué 命理學mó hu shù xué 模糊數學mù lù xué 目錄學Nán jīng Dà xué 南京大學Nán jīng Lǐ gōng Dà xué 南京理工大學Nán jīng Nóng yè Dà xué 南京農業大學Nán jīng Yóu diàn Dà xué 南京郵電大學Nán kāi Dà xué 南開大學Nán yáng Lǐ gōng Dà xué 南洋理工大學nèi kē xué 內科學Nèi měng gǔ Dà xué 內蒙古大學nèi zài jǐ hé xué 內在幾何學nián dài xué 年代學niàn xué wèi 念學位niàng zào xué 釀造學niǎo lèi xué 鳥類學Niú dùn lì xué 牛頓力學Niú jīn Dà xué 牛津大學Niǔ yuē Dà xué 紐約大學nóng xué 農學Nǚ huáng Dà xué 女皇大學Nuò bèi ěr Wén xué Jiǎng 諾貝爾文學獎Nuò bèi ěr Wù lǐ xué Jiǎng 諾貝爾物理學獎Ōū shì jǐ hé xué 歐式幾何學Ōū shì jǐ hé xué 歐氏幾何學pēi tāi xué 胚胎學pǐn xué 品學pǐn xué jiān yōu 品學兼優Pǔ dù Dà xué 普渡大學Pǔ lín sī dūn Dà xué 普林斯噸大學Pǔ lín sī dùn Dà xué 普林斯頓大學pǔ tōng zhōng xué 普通中學pǔ xué 譜學qì hòu xué 氣候學qì hòu xué jiā 氣候學家qì xiàng xué 氣象學qì xiàng xué zhě 氣象學者qiǎn xué 淺學Qiáo zhì chéng Dà xué 喬治城大學Qiē tè háo sī xué xiào 切特豪斯學校qín gōng jiǎn xué 勤工儉學qín jiǎn bàn xué 勤儉辦學qín xué kǔ liàn 勤學苦練Qīng huá Dà xué 清華大學qiú xué 求學qiú xué wú tǎn tú 求學無坦途quán shì xué 詮釋學quàn xué 勸學rè lì xué 熱力學rè lì xué wēn biāo 熱力學溫標rè lì xué wēn dù 熱力學溫度rén kǒu tǒng jì xué 人口統計學rén kǒu xué 人口學rén lèi xué 人類學rén lèi xué jiā 人類學家rén shēng duǎn zàn , xué shù wú yá 人生短暫,學術無涯rén tǐ gōng xué 人體工學rén tǐ jiě pōu xué 人體解剖學rén wén dì lǐ xué 人文地理學rén wén shè huì xué kē 人文社會學科rén wén xué 人文學rén xiàng xué 人相學rèn zhī shén jīng xīn lǐ xué 認知神經心理學rèn zhī xīn lǐ xué 認知心理學Rì běn xué 日本學róng yù bó shì xué wèi 榮譽博士學位róng yù xué wèi 榮譽學位Rú xué 儒學rù xué 入學rù xué lǜ 入學率sān jiǎo xué 三角學sàn xué 散學Shān dōng Dà xué 山東大學Shān dōng Kē jì Dà xué 山東科技大學Shān xī Dà xué 山西大學Shǎn xī Kē jì Dà xué 陝西科技大學Shǎn xī Shī fàn Dà xué 陝西師範大學Shàn tóu Dà xué 汕頭大學shāng xué 商學shāng xué yuàn 商學院Shàng hǎi Cái jīng Dà xué 上海財經大學Shàng hǎi Dà xué 上海大學Shàng hǎi Dì èr Yī kē Dà xué 上海第二醫科大學Shàng hǎi Jiāo tōng Dà xué 上海交通大學Shàng hǎi Wài guó yǔ Dà xué 上海外國語大學Shàng hǎi Yī kē Dà xué 上海醫科大學shàng xué 上學shàng yī cì dàng , xué yī cì guāi 上一次當,學一次乖shè huì kē xué 社會科學shè huì xué 社會學shè huì yǔ yán xué 社會語言學shè jī xué 射擊學shè xué 社學shè yǐng jǐ hé xué 射影幾何學shēn dù xué xí 深度學習shēn shēn xué zǐ 莘莘學子shén jīng shēng wù xué 神經生物學shén jīng xué 神經學shén jīng xué jiā 神經學家shén xué 神學shén xué jiā 神學家shén xué shì 神學士shén xué yán jiū suǒ 神學研究所shén xué yuàn 神學院shēng huà xué 生化學shēng huó měi xué 生活美學shēng lǐ xué 生理學shēng lǐ xué jiā 生理學家shēng mìng kē xué 生命科學shēng tài xué 生態學shēng tài xué jiā 生態學家shēng wù gōng chéng xué 生物工程學shēng wù huà xué 生物化學shēng wù huà xué jiā 生物化學家shēng wù huà xué zhàn jì 生物化學站劑shēng wù lì xué 生物力學shēng wù xué 生物學shēng wù xué jiā 生物學家shēng wù yī xué gōng chéng 生物醫學工程shēng xué 升學shēng xué 聲學shēng yùn xué 聲韻學shī fàn dà xué 師範大學shī fàn xué yuàn 師範學院shī xué 失學shí jiān cè dìng xué 時間測定學shí wù jiào xué 實物教學shí yàn xīn lǐ xué 實驗心理學shí yóu huà xué 石油化學Shǐ dān fú Dà xué 史丹福大學shǐ xué 史學shǐ xué jiā 史學家shì xué wèi 士學位Shǒu dū Jīng jì Mào yì Dà xué 首都經濟貿易大學Shǒu dū Jīng mào Dà xué 首都經貿大學Shǒu ěr Guó lì Dà xué 首爾國立大學shòu bìng lǐ xué 獸病理學shòu yī xué 獸醫學shǔ qī xué xiào 暑期學校shù xué 數學shù xué fēn xī 數學分析shù xué gōng shì 數學公式shù xué jiā 數學家shù xué mó xíng 數學模型shù xué wù lǐ 數學物理shù xué wù lǐ xué 數學物理學shù zì mìng lǐ xué 數字命理學shuāng xué wèi 雙學位shuǐ lì xué 水力學shuò shì xué wèi 碩士學位sī lì xué xiào 私立學校Sī tǎn fó Dà xué 斯坦佛大學Sī tǎn fú Dà xué 斯坦福大學Sì chuān Dà xué 四川大學Sì chuān Wài guó yǔ Dà xué 四川外國語大學Sū zhōu Dà xué 蘇州大學Suǒ bāng Dà xué 索邦大學Tái wān Dà xué 臺灣大學Tài xué 太學táo xué 逃學tí xué yù shǐ 提學御史Tiān jīn Dà xué 天津大學Tiān jīn Wài guó yǔ Dà xué 天津外國語大學tiān tǐ guāng pǔ xué 天體光譜學tiān tǐ lì xué 天體力學tiān tǐ wù lǐ xué 天體物理學tiān tǐ wù lǐ xué jiā 天體物理學家tiān tǐ yǎn huà xué 天體演化學tiān wén xué 天文學Tiān wén xué Dà chéng 天文學大成tiān wén xué jiā 天文學家tiáo zuǐ xué shé 調嘴學舌tōng sú kē xué 通俗科學tōng xué 通學tóng bān tóng xué 同班同學Tóng jì Dà xué 同濟大學Tóng jì Yī kē Dà xué 同濟醫科大學tóng xué 同學tǒng jì xué 統計學tóu yǐng jǐ hé xué 投影幾何學tòu shì xué 透視學tǔ rǎng xué 土壤學tuì xué 退學Tún tè Dà xué 屯特大學tuò pū xué 拓撲學wài kē xué 外科學wán xíng xīn lǐ xué 完形心理學wēi diàn zǐ xué 微電子學wēi fēn jǐ hé xué 微分幾何學wēi fēn xué 微分學wēi jī fēn xué 微積分學wēi shēng wù xué 微生物學wēi shēng wù xué jiā 微生物學家wěi kē xué 偽科學wèi lái xué 未來學wén jiāng xué hǎi 文江學海wén kē xué shì 文科學士wén xiàn xué 文獻學wén xué 文學wén xué bó shì 文學博士wén xué jiā 文學家wén xué jù jiàng 文學巨匠wén xué shǐ 文學史wén xué shì 文學士wén zì xué 文字學wén zì xué jiā 文字學家wú jī huà xué 無機化學wú yī shì ér bù xué , wú yī shí ér bù xué , wú yī chù ér bù dé 無一事而不學,無一時而不學,無一處而不得Wǔ hàn Dà xué 武漢大學wǔ qī gàn bù xué xiào 五七幹部學校wù hòu xué 物候學wù lǐ huà xué 物理化學wù lǐ xué 物理學wù lǐ xué jiā 物理學家Xī ān Diàn zǐ Kē jì Dà xué 西安電子科技大學Xī ān Jiāo tōng Dà xué 西安交通大學Xī ān Wài guó yǔ Dà xué 西安外國語大學Xī běi Dà xué 西北大學Xī běi Gōng yè Dà xué 西北工業大學Xī běi Nóng lín Kē jì Dà xué 西北農林科技大學Xī bó lái Dà xué 希伯萊大學Xī nán Dà xué 西南大學Xī nán Jiāo tōng Dà xué 西南交通大學Xī xué 西學xì bāo shēng wù xué 細胞生物學xì bāo xué 細胞學Xià mén Dà xué 廈門大學xiǎn wēi xué 顯微學xiǎn xué 顯學xiàn xiàng xué 現象學xiàn xué xiàn yòng 現學現用Xiāng gǎng Dà xué 香港大學Xiāng gǎng Kē jì Dà xué 香港科技大學Xiāng gǎng Lǐ gōng Dà xué 香港理工大學Xiāng gǎng Zhōng wén Dà xué 香港中文大學xiǎo xué 小學xiǎo xué ér dà yí 小學而大遺xiǎo xué shēng 小學生Xīn jiā pō Guó lì Dà xué 新加坡國立大學xīn lǐ tǒng jì xué 心理統計學xīn lǐ xué 心理學xīn lǐ xué jiā 心理學家xīn wén xué 新聞學xīn xué 心學xìn xī xué 信息學xīng xiàng xué 星相學xīng xué 興學xíng ér shàng xué 形而上學xíng míng zhī xué 刑名之學xíng tài xué 形態學xìng fú xué 幸福學xìng xué 性學xiū cí xué 修辭學xiū xué 休學xū xīn hào xué 虛心好學xuán xué 玄學xué bà 學霸xué bào 學報xué dì 學弟xué ér bù sī zé wǎng , sī ér bù xué zé dài 學而不思則罔,思而不學則殆xué ér bù yàn 學而不厭xué ér bù yàn , huì rén bù juàn 學而不厭,誨人不倦xué ér yōu zé shì 學而優則仕xué fèi 學費xué fēn 學分xué fēn xiǎo shí 學分小時xué fēn zhì 學分制xué fēng 學風xué fǔ 學府xué fù wǔ chē 學富五車xué guāi 學乖xué hǎi 學海xué hǎi fàn zhōu 學海泛舟xué hǎi wú yá 學海無涯xué hǎo 學好xué huài 學壞xué huì 學會xué huì yuàn shì 學會院士xué jí 學籍xué jí 學級xué jiā 學家xué jiě 學姐xué jiū 學究xué kē 學科xué lǐ 學理xué lì 學力xué lì 學歷xué líng 學齡xué mèi 學妹xué míng 學名xué mo 學摸xué nián 學年xué pài 學派xué qī 學期xué qū 學區xué rán hòu zhī bù zú 學然後知不足xué rén 學人xué rú nì shuǐ xíng zhōu , bù jìn zé tuì 學如逆水行舟,不進則退xué shēng 學生xué sheng 學生xué sheng huì 學生會xué sheng yùn dòng 學生運動xué sheng zhèng 學生證xué shí 學時xué shí 學識xué shì 學士xué shì xué wèi 學士學位xué shù 學術xué shù jiè 學術界xué shù shuǐ píng 學術水平xué shù zì yóu 學術自由xué shuō 學說xué táng 學堂xué tóng 學童xué tú 學徒xué wèi 學位xué wèi lùn wén 學位論文xué wèi zhèng shū 學位證書xué wèn 學問xué wú zhǐ jìng 學無止境xué xí 學習xué xí kè kǔ 學習刻苦xué xián 學銜xué xiào 學校xué yàng 學樣xué yè 學業xué yè yǒu chéng 學業有成xué yǐ zhì yòng 學以致用xué yì 學藝xué yuán 學員xué yuán 學園xué yuàn 學院xué yuàn pài 學院派xué yùn 學運xué zhǎng 學長xué zhě 學者xué zhì 學制xué zǐ 學子xùn gǔ xué 訓詁學Yān jīng Dà xué 燕京大學Yán biān Dà xué 延邊大學yán shí xué 岩石學yǎn kē xué 眼科學Yáng bǎi hàn Dà xué 楊百翰大學yáng wù xué táng 洋務學堂Yáng xué 洋學yào lǐ xué 藥理學yào wù xué 藥物學yào wù xué jiā 藥物學家yào xué 藥學Yē lǔ Dà xué 耶魯大學yě jī dà xué 野雞大學yě jīn xué 冶金學yè dà xué 夜大學yè yú dà xué 業餘大學Yī dùn gōng xué 伊頓公學yī kē dà xué 醫科大學yī kē xué xiào 醫科學校yī xué 醫學yī xué bó shì 醫學博士yī xué jiā 醫學家yī xué jiǎn yàn 醫學檢驗yī xué jiǎn yàn shī 醫學檢驗師yī xué xì 醫學系yī xué yuàn 醫學院yī xué zhōng xīn 醫學中心yī xué zhuān jiā 醫學專家yī yào xué 醫藥學yí chuán xué 遺傳學yì shù xué yuàn 藝術學院yì xué 易學yì xué 義學yīn yuè xué 音樂學yīn yuè xué yuàn 音樂學院yīn yùn xué 音韻學yǐn qī dòng wù xué 隱棲動物學yīng wǔ xué shé 鸚鵡學舌Yīng yǔ jiāo xué 英語教學yíng yǎng xué 營養學yìng yòng kē xué 應用科學yìng yòng shù xué 應用數學yōu shēng xué 優生學yóu xué 遊學yǒu jī huà xué 有機化學yǒu tǒng jì xué yì yì 有統計學意義yǒu xué wèn 有學問yú lèi xué 魚類學yǔ yán xué 語言學yǔ yán xué jiā 語言學家yǔ yì xué 語義學yǔ yīn xué 語音學yǔ yòng xué 語用學yǔ zhòu xué 宇宙學yuán yǔ yán xué yì shí 元語言學意識yuán zǐ kē xué jiā 原子科學家Yuán zǐ Kē xué jiā Tōng bào 原子科學家通報Yuē hàn · Huò jīn sī Dà xué 約翰霍金斯大學yuè xué zhě 樂學者yùn chóu xué 運籌學yùn dòng xué 運動學zài shēng yī xué 再生醫學Zǎo dào tián Dà xué 早稻田大學zhān xīng xué 占星學Zhào qìng Dà xué 肇慶大學zhé xué 哲學zhé xué bó shì xué wèi 哲學博士學位zhé xué jiā 哲學家zhé xué shǐ 哲學史Zhè jiāng Dà xué 浙江大學zhēn cái shí xué 真才實學zhěng jǐ xué 整脊學Zhèng fǔ Dà xué yuàn 政府大學院zhèng zhì jīng jì xué 政治經濟學zhèng zhì xué 政治學Zhèng zhōu Dà xué 鄭州大學Zhī jiā gē Dà xué 芝加哥大學zhí wù huà xué chéng fèn 植物化學成分zhí wù xué 植物學zhí wù xué jiā 植物學家zhí yè zhōng xué 職業中學zhì xué 治學Zhōng běi Dà xué 中北大學zhōng děng jì shù xué xiào 中等技術學校zhōng děng shī fàn xué xiào 中等師範學校zhōng děng zhuān yè xué xiào 中等專業學校Zhōng guó Chuán méi Dà xué 中國傳媒大學Zhōng guó Dì zhì Dà xué 中國地質大學Zhōng guó Fǎ xué huì 中國法學會Zhōng guó Kē xué yuàn 中國科學院Zhōng guó Rén mín Dà xué 中國人民大學Zhōng guó Shè huì Kē xué yuàn 中國社會科學院Zhōng guó Shí yóu hé Huà xué Gōng yè Xié huì 中國石油和化學工業協會Zhōng guó Wén xué Yì shù jiè Lián hé huì 中國文學藝術界聯合會Zhōng guó Zhèng fǎ Dà xué 中國政法大學Zhōng nán Dà xué xiào 忠南大學校Zhōng shān Dà xué 中山大學Zhōng Wàn xué 鍾萬學zhōng xué 中學zhōng xué shēng 中學生Zhōng yāng Cái jīng Dà xué 中央財經大學Zhōng yāng Mín zú Dà xué 中央民族大學Zhōng yī xué 中醫學Zhōng yuán Dà xué 中原大學zhǒng liú xué 腫瘤學Zhōu lì Dà xué 州立大學Zhú xué 竺學zhǔ rì xué 主日學zhù xué dài kuǎn 助學貸款zhù xué jīn 助學金zhuā jǐn xué xí 抓緊學習zhuān kē xué xiào 專科學校zhuǎn xué 轉學zhuǎn xué sheng 轉學生zhuàn rè xué 傳熱學zì rán kē xué 自然科學zì rán kē xué jī jīn huì 自然科學基金會zì xué 自學zì xué chéng cái 自學成才zōng jiào xué 宗教學zǒng tǐ jīng jì xué 總體經濟學zǔ hé shù xué 組合數學zǔ zhī xué 組織學zuò xué wèn 做學問