Có 1 kết quả:

xué wèi lùn wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a dissertation
(2) a PhD thesis