Có 1 kết quả:

xué huài

1/1

xué huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow bad examples
(2) to be corrupted by bad examples