Có 1 kết quả:

xué rú nì shuǐ xíng zhōu , bù jìn zé tuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Study is like rowing upstream: no advance is to drop back