Có 1 kết quả:

xué huì yuàn shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) academician
(2) fellow of academy