Có 1 kết quả:

xué hǎi wú yá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sea of learning, no horizon (idiom); no limits to what one still has to learn
(2) ars longa, vita brevis

Một số bài thơ có sử dụng