Có 1 kết quả:

niè chù

1/1

niè chù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) evil creature (multipurpose curse)
(2) evil domestic animal