Có 1 kết quả:

niè zhǒng

1/1

niè zhǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bane of one's existence
(2) vile spawn