Có 1 kết quả:

nìng wéi yù suì , bù wéi wǎ quán ㄋㄧㄥˋ ㄨㄟˊ ㄩˋ ㄙㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄨㄚˇ ㄑㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Better broken jade than intact tile.
(2) Death is preferable to dishonor. (idiom)