Có 1 kết quả:

Níng zōng

1/1

Níng zōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Emperor Ningzong of Southern Song (1168-1224)