Có 1 kết quả:

nìng zuǒ wù yòu ㄋㄧㄥˋ ㄗㄨㄛˇ ㄨˋ ㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of one's political views) to prefer left rather than right (idiom during the Cultural Revolution)