Có 2 kết quả:

níng yuànnìng yuàn

1/2

níng yuàn

giản thể

Từ điển phổ thông

tốt hơn là, tốt nhất là

nìng yuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) would rather
(2) better