Có 1 kết quả:

nìng kěn

1/1

nìng kěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) would rather...
(2) it would be better...
(3) would prefer