Có 2 kết quả:

tā méntā men

1/2

tā mén

phồn thể

Từ điển phổ thông

chúng nó, bọn hắn

tā men

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

they (for inanimate objects)