Có 1 kết quả:

zhái zi

1/1

zhái zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) house
(2) residence