Có 1 kết quả:

yǔ zhòu fēi chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

spacecraft