Có 1 kết quả:

shǒu yī ér zhōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be faithful to one's mate all one's life