Có 1 kết quả:

shǒu suì

1/1

shǒu suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to see in the New Year