Có 1 kết quả:

shǒu héng

1/1

shǒu héng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conservation (e.g. of energy, momentum or heat in physics)
(2) to remain constant (of a number)