Có 1 kết quả:

shǒu chéng

1/1

shǒu chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to preserve the accomplishments of previous generations
(2) to carry on the good work of one's predecessors

Một số bài thơ có sử dụng