Có 1 kết quả:

shǒu zhuō

1/1

shǒu zhuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to remain honest and poor

Một số bài thơ có sử dụng