Có 1 kết quả:

shǒu dí

1/1

shǒu dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) enemy defense
(2) enemy garrison