Có 1 kết quả:

shǒu jiù

1/1

shǒu jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conservative
(2) reactionary