Có 1 kết quả:

shǒu zhū dài tù , yuán mù qiú yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

to guard a tree-stump, waiting for rabbits, and climb a tree to catch fish (idiom); without any practical course of action