Có 1 kết quả:

shǒu zhèng bù ē

1/1

shǒu zhèng bù ē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be strictly just and impartial