Có 1 kết quả:

shǒu yù

1/1

shǒu yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to defend