Có 1 kết quả:

shǒu zhí

1/1

shǒu zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to observe one's duty steadfastly
(2) devoted to one's job