Có 1 kết quả:

shǒu guī ju

1/1

shǒu guī ju

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to behave oneself
(2) to abide by the rules