Có 1 kết quả:

shǒu cái nú

1/1

shǒu cái nú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) miser
(2) scrooge