Có 1 kết quả:

shǒu shēn

1/1

shǒu shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep oneself pure
(2) to preserve one's integrity
(3) to remain chaste

Một số bài thơ có sử dụng