Có 1 kết quả:

shǒu chē

1/1

shǒu chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guard's van (on train)
(2) caboose