Có 1 kết quả:

shǒu mén

1/1

shǒu mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep goal
(2) on duty as gate-keeper