Có 1 kết quả:

shǒu mén yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

goal-keeper