Có 1 kết quả:

ān quán mào

1/1

ān quán mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) safety helmet
(2) CL:隻|只[zhi1],頂|顶[ding3]