Có 1 kết quả:

Ān zhuó

1/1

Ān zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Android (operating system for mobile devices)