Có 1 kết quả:

ān rú Tài Shān

1/1

ān rú Tài Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as secure as Mount Taishan
(2) as solid as a rock