Có 1 kết quả:

Ān nà · Kǎ liè ní nà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Anna Karenina, novel by Leo Tolstoy 列夫·托爾斯泰|列夫·托尔斯泰[Lie4 fu1 · Tuo1 er3 si1 tai4]