Có 1 kết quả:

ān xī xiāng

1/1

ān xī xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Styrax officinalis or Styrax benzoin
(2) benzoin resin (used in TCM)
(3) Benzoinum