Có 1 kết quả:

Ān Lù shān

1/1

Ān Lù shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

An Lushan (703-757), famous general and favorite of Tang emperor Xuanzong, eventually precipitated catastrophic An Shi rebellion (755-763)