Có 1 kết quả:

ān xián shū shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

leisurely and free (idiom); carefree and at ease